Το έργο

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας συμμετέχει στις δράσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων για το "Ψηφιακό Σχολείο", με στόχο την ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στο Πρόγραμμα Σπουδών και στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική∙ η διαδικτυακή κοινότητα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παρακάτω Πράξης, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους:

  • «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α΄/βάθμια και Β΄/βάθμια εκπαίδευση» – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΡΑΞΗ, στους άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (MIS 296579). Η συγκεκριμένη Πράξη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προδιαγραφών για τις ψηφιακές παρεμβάσεις στα γλωσσικά μαθήματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για την πρωτοβάθμια, αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα & λογοτεχνία για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση). Επιδιώκει, επίσης, τη διατύπωση συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων, τα οποία θα μπορούν να ενταχθούν άμεσα στη σχολική πρακτική. Η προτεινόμενη μεθοδολογία πλαισιώνεται από ψηφιακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των σεναρίων, καθώς και από αρχές αξιολόγησης των εκπαιδευτικών σεναρίων.

Η ανωτέρω πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ι. Ν. Καζάζης

Αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος: Βασίλης Βασιλειάδης

Παραδοτέο: Π3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης.

Υπεύθυνος παραδοτέου: Δημήτρης Κουτσογιάννης

Ομάδα εργασίας:

Δημιουργία και λειτουργία διαδικτυακής κοινότητας

  • Πάνος Βλαχόπουλος
  • Τάσος Μάτος

Υποστήριξη εκπαιδευτικών από απόσταση

  • Βάσω Αδάμπα
  • Σταυρούλα Αντωνοπούλου
  • Μαρία Παυλίδου
  • Ιωάννα Χαλισιάνη

Τεχνική υποστήριξη

  • Βησσαρίων Παυλόπουλος

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

http://www.greeklanguage.gr

Καραμαούνα 1 - Πλατεία Σκρα Τ.Κ. 55132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Τηλ. 2313331500, Φαξ: 2313331502, e-mail: centre@komvos.edu.gr

Last modified: Wednesday, 11 March 2015, 01:49 PM
Skip Navigation

Navigation

Πρωτέας

Πρωτέας

Εκπαιδευτικά σενάρια για τα γλωσσικά μαθήματα

Pyli KEG Fryktories Komvos